top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN: GRAFISCH ONTWERP ELKE (GOE)

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Nieuwstraat 26, 2920 Kalmthout

Telefoon: +32 (0)497 72 60 15

E-mail: info@goedesign.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0554973325              

 

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met GOE, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 26, 2920 Kalmthout, KBO 0554.973.325, onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door GOE. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

 

ARTIKEL 1 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1.1 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

1.2. GOE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GOE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. GOE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

1.3. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GOE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

1.4. GOE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

1.5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GOE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

ARTIKEL 2 - ETHIEK

GOE is een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie. GOE verwacht van al haar medewerkers, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. GOE verwacht van haar medewerkers dat zij:

  • denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;

  • te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken respecteren;

  • alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;

  • zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;

  • voorzichtig omspringen met het materieel van de klant en van iedere belanghebbende bij het project;

  • respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten;

  • de grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van de klant en/of belanghebbenden.

 

ARTIKEL 3 - BESTELLING EN ANNULATIE

3.1. Indien de klant een offerte vraagt kan deze opgemaakt worden. Deze offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege GOE. Offertes gelden enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door GOE zijn bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

3.2. Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email worden bevestigd door GOE en door de klant.

3.3. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door GOE. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant de vergoeding van de reeds geleverde prestaties verschuldigd. In geval van annulering of het uitstel door de klant van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door GOE worden gefactureerd.

3.4. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. GOE besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor GOE, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. GOE streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

4.2. De klant bezorgt GOE in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan GOE zijn verstrekt, heeft GOE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten aan de klant te factureren.

4.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. GOE behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

4.4. De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.

 

ARTIKEL 5 - PRIJS

5.1. De overeenkomst is gebonden aan de in de overeenkomst of ondertekende offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door GOE. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomsten/of de overeenkomst/offerte en de datum van levering van producten en/of diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, transportkosten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen, e.d.) een stijging ondergaan.
5.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

 

ARTIKEL 6 - FACTURATIE EN BETALING

6.1. Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan GOE bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 50,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling.

6.2. De overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door GOE, heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, het materiële bezit ervan af te staan of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

 

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die GOE toebehoren, zal de Klant GOE vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door GOE. GOE vrijwaart de Klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door GOE op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van GOE hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant.

7.2. Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van GOE komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. GOE is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeen gekomen heeft de GOE, het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website.

7.3. Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende de termijn, in het grondgebied en voor de specifieke exploitaties door partijen overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden.

 

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

8.1. De door GOE geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling.

8.2. Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door GOE.

8.3. GOE zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van GOE is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling.

 

ARTIKEL 9 - VERTROUWELIJKHEID

9.1. Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

 

ARTIKEL 10 - VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

10.1. Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.

10.2. Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.

10.3. De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

 

ARTIKEL 11 - NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

11.2. Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, België.

bottom of page